Statuten

STATUTEN IBNS NEDERLAND
NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam INTERNATIONAL BANK NOTE SOCIETY NEDERLAND, verkort genaamd “IBNS Nederland” Zij is gevestigd te Venlo.

DOEL

Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel bet behartigen van de belangen van verzamelaars van papiergeld in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
-het geven van voorlichting en adviezen;
-het organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen;
-het voeren van overleg met andere verenigingen met eenzelfde doel:
-het initiëren en stimuleren van studies:
-het uitgeven van nieuwsbrieven of andere periodieken.
3. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.
1. De vereniging kent leden en ereleden.
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor vererving vatbaar.
2. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, evenals rechtspersonen.
3. Hij die lid wenst te worden meldt zich aan bij de secretaris van het bestuur onder opgaaf van naam, voornamen, adres en geboortedatum. Rechtspersonen dienen desgevraagd een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te overleggen.
4. Het bestuur dient binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanmelding schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is aangenomen. De algemene vergadering kan, in geval van niet-toelating, alsnog tot toelating beslissen.
5. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging daartoe zijn benoemd. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur of ten minste tien leden. Ereleden hebben alle rechten van gewone leden, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden en ereleden zijn opgenomen.

Artikel 5.
1. Het lidmaatschap en erelidmaatschap eindigt door:
a.opzegging door het lid of namens de vereniging;
b.ontzetting;
c.overlijden van het lid, of indien het rechtspersoonlid ophoudt te bestaan.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaats vinden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste dertig dagen. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
4. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 3 bepaalde, met onmiddellijke ingang door het bestuur of door het lid worden opgezegd indien van de vereniging, respectievelijk van het lid, redelijker wijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Van een opzegging door het bestuur wordt de betrokkene ten spoedigste bij aangetekende brief, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen dertig dagen na de dag van ter post bezorging van de kennisgeving van het besluit, beroep open bij de algemene vergadering. De algemene vergadering dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld. Het bestuur draagt er voor zorg dat de betrokkene binnen zeven dagen nadien schriftelijk van het besluit van de algemene vergadering in kennis wordt gesteld. In geval de opzegging heeft plaats gevonden tegen een datum, gelegen voor de dag waarop de algemene vergadering over het beroep beslist, dan is het lid vanaf de dag waartegen is opgezegd geschorst.
6. Ontzetting van een lid of een erelid geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, indien de betreffende persoon handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten aan de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene bij aangetekende brief door het bestuur in kennis gesteld binnen zeven dagen nadat de algemene vergadering het besluit heeft genomen.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

CONTRIBUTIE

Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn. De contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vastgelegd.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 7.
1. Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht of het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is, doch tenminste éénmaal per jaar.
2. Voorts is het bestuur verplicht om op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van het aantal leden en ereleden een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken. De verzoekers voorzien hun verzoek van een opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur aan bedoeld verzoek binnen veertien dagen geen gevolg heeft gegeven dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één veel gelezen landelijk dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten niet de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. Voor een algemene vergadering worden de leden en de ereleden ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk opgeroepen, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister. De dag van verzending en de dag van vergadering mogen niet in genoemde termijn zijn begrepen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid, door één van de andere bestuursleden, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 2 laatste zin,
van dit artikel. In geval in een vergadering niet krachtens het vorenstaande in haar leiding wordt voorzien. voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. Elk lid dat niet is geschorst en elk erelid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft daar eén stem. In geval de algemene vergadering een besluit moet nemen over een geschorst lid ten aanzien van die schorsing of de reden tot die schorsing, dan heeft het geschorste lid toegang tot de betreffende vergadering en is bevoegd
over het betreffende onderwerp het woord te voeren, maar heeft geen stemrecht.
6. leder lid en ieder erelid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid of erelid doen vertegenwoordigen. Een lid of erelid kan slechts voor één ander lid of erelid als gevolmachtigde optreden.
7. Van elke algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur notulen opgemaakt. In geval van ontstentenis of afwezigheid van de secretaris zullen de notulen worden opgemaakt door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon.

BESTUUR

Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
2. Voor elke vacature maakt het bestuur een voordracht op van ten minste één kandidaat. welke voordracht met de oproeping voor de algemene vergadering waarop de verkiezing plaats zal vinden aan de leden en ereleden wordt toegezonden. Voor elke vacature kan door ten minste één/ tiende gedeelte van de leden en ereleden één of meer andere kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur, ten minste zeven dagen voor de dag van de algemene vergadering waarop de verkiezing wordt gehouden. De secretaris brengt een kandidaatstelling door leden ter kennis aan de leden, voor wat betreft een kandidaatstelling voor de oproeping gedaan, door vermelding bij de oproeping voor de vergadering, en voor wat betreft latere kandidaatstelling, uiterlijk bij de aanvang van de vergadering.
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. De voorzitter treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, elk ander bestuurslid uiterlijk twee jaar na zijn benoeming, één en ander volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat geen aftreden plaats vindt, zolang niet in de vacature is voorzien en de algemene vergadering ook niet met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft besloten dat de vacature niet wordt vervuld. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
5. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, hun plaatsvervangers en een plaatsvervangend voorzitter. Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.
6. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap:
a. Doordat het lid ophoudt lid van de vereniging te zijn;
b. Doordat het lid schriftelijk bedankt;
7. Indien het bestuur niet voltallig is blijft het bevoegd.

Artikel 9.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of mondeling.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering niet mee- gerekend.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger. In geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6. Elk lid van het bestuur heeft recht tot bet uitbrengen van één stem.
7. leder bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid mag niet voor meer dan één ander bestuurslid als gemachtigde optreden.
8. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Bij ontstentenis
of afwezigheid van de secretaris treedt zijn plaatsvervanger op als notulist terwijl. in geval ook die plaatsvervanger niet in functie of aanwezig is, de voorzitter van de vergadering een notulist aanwijst.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door bet bestuur;
b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. te weten:
– ofwel de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
– ofwel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;
– ofwel de secretaris en de penningmeester gezamenlijk.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft alle daaruit voortvloeiende of daarmede samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door hem worden benoemd.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

BOEKJAAR/BEGROTING/JAARVERSLAG

Artikel 12.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Voor één juli van elk jaar doet het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel voor de begroting voor het lopende boekjaar. De begroting wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
4. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid en erelid van het bestuur in rechte vorderen deze verplichtingen na te komen.
5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit tenminste twee leden welke geen deel van het bestuur uit mogen maken. Deze commissie onderzoekt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De algemene vergadering kan besluiten geen commissie te benoemen doch de controle van de balans en de staat van baten en lasten op te dragen aan een accountant zoals bedoeld in artikel 393, lid 1, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur draagt er alsdan zorg voor dat omtrent de getrouwheid van genoemde stukken op eerder bedoelde vergadering een verklaring, afkomstig van die accountant wordt overlegd.
6. Het bestuur is verplicht de in lid 2, 3 en 4 genoemde bescheiden gedurende tien jaren te bewaren.

STEMMINGEN

Artikel 13.
1. Alle besluiten, zowel van de algemene vergadering als van het bestuur worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald. heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen. Indien bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen. Hij die bij de herstemming de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk waaronder per telex, telegram of telefax begrepen, over het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden en ereleden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Indien in een vergadering alle leden en ereleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan tot aanname van elk voorstel worden besloten, voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding daaronder begrepen, ook al zijn deze niet voor de vergadering geagendeerd, mits met algemene stemmen.
10.Het door de voorzitter van de vergadering tijdens een bestuursvergadering of algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

REGELEMENTEN

Artikel 14.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten of met de wet.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen. in een daartoe uitdrukkelijk bijeen geroepen vergadering, waarin tenminste de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in de bijeen geroepen vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen na de eerste vergadering, doch niet binnen zeven dagen daarna. een tweede vergadering gehouden. waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een besluit tot statutenwijziging kan worden aangenomen, mits met vorenbedoelde meerderheid.
2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld. Voorts dient door degenen die de oproeping tot de betreffende algemene vergadering hebben gedaan ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het wijzigingsvoorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot het doen verlijden van de notariële wijzigingsakte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 16.
1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald ten aanzien van statutenwijziging.
2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars aanwijst.
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding te bepalen doel, zoveel mogelijk in overeen- stemming met dat van de vereniging.

Artikel 17.
In alle gevallen waarin de statuten, de wet of de reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.