Huishoudelijk reglement

Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars (IBNS Nederland)

Zwijndrecht, 12 december 2010

Het originele artikel uit de statuten waarnaar verwezen wordt is telkens toegevoegd in het
OMKADERDE gedeelte.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
Huisregels.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
Ad statuten Artikel 1.
DE VERENIGING DRAAGT DE NAAM INTERNATIONAL BANK NOTE SOCIETY NEDERLAND, VERKORT GENAAMD “IBNS NEDERLAND” ZIJ IS GEVESTIGD TE VENLO.
De vereniging zal in Nederland de naam “Nederlandse vereniging van Papiergeldverzamelaars” gebruiken. In internationale contacten “IBNS- the Netherlands chapter”.
Dit is vastgesteld door middel van stemming onder de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2009.

Ad statuten Artikel 4.1
DE VERENIGING KENT LEDEN EN ERELEDEN.
HET LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING IS PERSOONLIJK. NIET OVERDRAAGBAAR EN NIET VOOR VERERVING VATBAAR.
In navolging van I.B.N.S. kent de Nederlandse vereniging leden voor het leven (nader omschreven als “life-member”).
Voor een, jaarlijks door het bestuur vast te stellen en door de algemene ledenvergadering goed te keuren, vast bedrag, kan een lid er voor kiezen life-member te worden.
De kosten van zo’n life-membership zijn gelijk aan enkele lidmaatschapsjaren.
Alle regels uit de statuten gelden ook voor de life-members.
Overal in de statuten waar gesproken wordt over leden en ereleden dient te worden gelezen leden, ereleden en life-member.

Ad statuten Artikel 5.7
WANNEER HET LIDMAATSCHAP IN DE LOOP VAN EEN VERENIGINGSJAAR EINDIGT, BLIJFT DE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE VOOR HET GEHEEL VERSCHULDIGD.
Opzegging van elk van de lidmaatschapsoorten zal nooit resulteren in het (geheel of gedeeltelijk) terugbetalen van het lidmaatschapsgeld.

Ad statuten Artikel 5.8 Nieuw
(VERANTWOORDELIJKHEID LID JEGENS VERENIGING.)
Indien opzegging namens de vereniging geschied, wegens het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, en/of het niet (tijdig) doorgeven van een verhuizing (’t Watermerk of enige andere verenigingspost wordt teruggestuurd onder vermelding van “adres onbekend”) kan het lidmaatschap terstond, zonder kennisgeving aan het betreffende lid worden beëindigd.

Ad statuten Artikel 6.4 Nieuw
(LIFE-MEMBERS)
Life members zijn een eenmalige contributie verschuldigd ter hoogte van een bedrag dat in huisregel “Ad Statuten Artikel 4.1” is vastgelegd.

Ad statuten Artikel 12.7 Nieuw
(KOSTENVERGOEDING)
a. Kosten en diensten gemaakt of geleverd door leden worden alleen dan vergoed indien er voorafgaand aan het maken van de kosten door drie leden van het dagelijks bestuur schriftelijk (dan wel via e-mail) goedkeuring is verleend.
b. Reiskosten worden alleen vergoed indien verenigingsactiviteiten plaatsvinden buiten beursdagen om en er specifiek voor de verenigingsactiviteiten gereisd wordt. De reiskostenvergoeding bedraagt op 30 juni 2007 € 0,18 per gereden kilometer, met inachtneming van 12 lid 7.a.
Ad statuten Artikel 12.8 Nieuw
(AUTONOMIE EN BUDGET BEURSCOMMISSIE)
Beurscommissie beslist autonoom over budget van € 500,=. Bestedingen boven dit bedrag worden afgestemd met dagelijks bestuur. Kasoverschot boven het budget van € 500,=. aan het eind van een verenigingsjaar wordt met de penningmeester verrekend.

Ad statuten Artikel 13.2
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering.
Er zal altijd schriftelijk worden gestemd over personen, ook ingeval er geen meerdere kandidaten zijn. Dit is vastgesteld door middel van stemming onder de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 11 december 2010.

Ad statuten Artikel 13.6
BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR KAN OOK OP ANDERE WIJZE GESCHIEDEN DAN DOOR HET HOUDEN VAN EEN VERGADERING, MET DIEN VERSTANDE DAT GEEN BESLUIT ZAL WORDEN GEACHT TE ZIJN GENOMEN INDIEN NIET ALLE LEDEN VAN HET BESTUUR ZICH SCHRIFTELIJK WAARONDER PER TELEX, TELEGRAM OF TELEFAX BEGREPEN, OVER HET VOORSTEL HEBBEN UITGESPROKEN. ZODANIGE BESLUITEN WORDEN AAN DE NOTULEN TOEGEVOEGD.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan per elektronische post (E-mail)
Met vriendelijke groet,

Henk van Lier, secretaris
Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars
(I.B.N.S. Nederland)