Beursreglement

BEURSREGLEMENT VOOR STANDHOUDERS
Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars
(I.B.N.S. Nederland, I.B.N.S. Chapter Holland)

1 Standhouders die deelnemen aan de beurzen dienen lid te zijn van de Nederlandse Vereniging van Papiergeld Verzamelaars (of elk andere chapter van I.B.N.S.)
1.1 Standhouders zullen uitsluitend echt papiergeld als zodanig verhandelen. Vervalsingen, kopieën, falsificaties en dergelijke dienen als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn of aangeduid te worden;
1.2 Papiergeld, waarvan de koper gegronde klachten heeft, dient te worden teruggenomen, mits de klacht binnen een redelijke termijn kenbaar wordt gemaakt;
1.3 Standhouders zullen naar beste vermogen objectieve en eerlijke voorlichting geven;
1.4 Standhouders zullen nimmer bankpapier kopen of verkopen waarvan zij aan de rechtmatigheid van de verkrijging twijfelt en of behoren te twijfelen;

2 Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars (IBNS-Nederland, IBNS Chapter Holland), hierna te noemen het bestuur, laat zich vertegenwoordigen door één of meer afgevaardigden in de beurscommissie.

3 Reserveren: standhouders dienen zich tenminste één week voor de aanvang van de beurs op te geven bij de beurscommissie.

4 Annuleren: annulering zonder kosten is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen vóór de beursdatum bij de beurscommissie. Na deze termijn is de volledige tafelhuur verschuldigd, i.v.m. reeds gemaakte kosten voor o.a. administratieve verwerking en publiciteit.

5 De standhouders dienen tijdig aanwezig te zijn en dienen ervoor te zorgen dat de hun toegewezen ruimte bij aanvang volledig is ingericht ten behoeve van het publiek. Standhouders moeten hun tafel tot het einde van de beurs volledig ingericht houden ten behoeve van het publiek.

6 De beurscommissie is gerechtigd om gereserveerde ruimte welke een half uur na aanvang van de beurs nog niet is ingenomen, alsnog aan een andere standhouder toe te wijzen.

7 Het bestuur behoudt zich het recht voor, om te allen tijde, op voorstel van de beurscommissie, bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur, bij wangedrag of (vermeende) malafide handelingen de standhouder te doen verwijderen en uit te sluiten van verdere deelname aan de door haar georganiseerde beurzen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van reeds betaalde tafel- of standhuur i.v.m. de reeds gemaakte kosten!

8 De vereniging, de beurscommissie, of het bestuur van de vereniging draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor wat betreft het zoekraken, diefstal etc. of beschadigen van eigendommen van standhouders en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld.

9 Bij onvoorziene omstandigheden zal de beurscommissie handelen naar eigen goeddunken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur, zonder opgaaf van redenen, bepaalde personen van deelname, aan door haar georganiseerde beurzen, uit te sluiten!

10 Door inschrijving verklaart de standhouder dit beursreglement te hebben ontvangen en bekend te zijn met deze regels en hiermede zonder enig voorbehoud akkoord te gaan.

 

BOURSEREGULATIONS FOR PARTICIPANTS

Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars
(I.B.N.S. Nederland, I.B.N.S. Chapter Holland)

1 Table holders participating in (Dutch-) IBNS-shows / bourses should be member of IBNS or any chapter. Participants should only deal in genuine banknotes. Forgeries, falsifications and copies should be recognizable as such.
1.1 Just complaints in reasonable time limits, on – at Dutch IBNS shows- acquired paper money/ notes, should be granted, and the notes paid back for.
1.2 Participants should give adequate, objective and honest information.
1.3 Participants / table holders should never buy or sell paper money with dubious backgrounds.

2 The Board of IBNS- Netherlands, or, ‘IBNS Chapter Holland’, is represented by deputies in the Bourse committee (hereafter named the BC)

3 Reservations: should be effectuated at last 8 days before the day of the resp. show.

4 Cancellations: free of charge till 10 days before the day of show, with the BC. Hereafter, you have to pay the full amount.

5 Table holders / participants must be present at the start of the show and take care that the space allotted to them, has been prepared completely for the visitors before they enter. Tables must be occupied until the end of the show.

6 Tables, reserved but not taken within 30 minutes after the beginning of the show(for the visitors), shall be assigned to other participants.

7 The Board is always entitled to remove participants, for reasons of possible fraudulous acts or/and bad behaviour, with no obligation to redeem the rent already paid!

8 IBNS-Netherlands, or IBNS Chapter Holland is never responsible for loss, theft of or damage to property of the participants and can not be held responsible.

9 The Board is always entitled, without further explanation, to ban certain persons from participation to IBNS-shows.

10 When applying, the table holder acknowledges to have received and know the bourse regulations and to agree with them.

Only the Dutch text of the regulations will be binding.

REGLEMENT APPLIQUANT AUX BOURSES DE L’IBNS-NL
Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars
(I.B.N.S. Nederland, I.B.N.S. Chapter Holland)
Association Néerlandaise pour les collectionneurs de billets (dite IBNS-NL)

1 Les participants(= ici : ceux qui ont retenu une espace/un table), aux bourses, doivent être membre de l’ IBNS- Pays bas ou de l’ association de leur propre pays.
1.1 Les participants feront seulement négoce en papier-monnaie authentique. Les falsifications et les copies doivent être clairement reconnaissable.
1.2 Papier-monnaie, de quoi l’acheteur a des réclamations fondés, doit être récompense a terme raisonnable.
1.3 Les participants donneront toujours un renseignement objectif et honnête.
1.4 Les participants ne feront jamais négoce à papier-monnaie de provenance doutable.

2 Les membres du bureau de l’ IBNS-NL, ci-après nommant le bureau, est représenté dans ‘le Comité des Bourses’ (CB).

3 Réserver : les participants doivent s’ enregistrer au moins huit jours avant la journée du début de la bourse, chez le CB.

4 Annuler : annulation sans frais sera possible jusqu’à 10 jours avant la journée de la bourse chez le CB. Ci-après, il faut payer tout.

5 Les participants doivent être s’installés au moment de l’ouverture officielle et jusqu’au fin, pour les visiteurs.

6 Les espaces loués, mais non occupés 30 minutes après le début officiel, peuvent être assignés aux autres gens intéressés, puis nouveaux participants, par le CB.

7 Le bureau toujours pourra écarter des participants suspects des actes frauduleuses ou / et comportement mauvais, sans recompensation.

8 Le bureau et le CB ne sont jamais responsables pour la perte, le vol ou/et la dégradation des propriétés des participants.

9 Le bureau pourra toujours refuser l’entrance ou/et la participation des certains individus !

10 Par son enregistrement, le participant déclare d’avoir reçu, lu et approuvé ce règlement.

 Seules les règlement néerlandais sont contraignantes.

 

MESSEORDNUNG FÜR STANDINHABER
Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars
(I.B.N.S. Nederland, I.B.N.S. Chapter Holland)
Die Niederländische Vereinigung für Papiergeldsammler (I.B.N.S. Chapter Holland)

1. Standinhaber, die an den organisieren Messen teilnehmen, müssen Mitglied sein der Niederländischen Vereinigung für Papiergeldsammler (oder von einer anderen Abteilung der I.B.N.S.)
1.1 Es ist ausschließlich gestattet Papiergeld zu verhandeln. Fälschungen, Kopien usw. müssen deutlich als solche angedeutet oder gekennzeichnet werden.
1.2 Wenn der Käufer begründete Beschwerden über erworbenes Papiergeld hat, ist der Verkäufer verpflichtet die verkaufte Ware zurückzunehmen, wenn die Beschwerde in einer vertretbaren Frist eingereicht wird.
1.3 Standinhaber werden Ihr Möglichstes tun um ehrliche und objektive Auskünfte zu erteilen.
1.4 Es ist den Standinhabern nicht gestattet Banknoten oder Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, an deren Rechtmäßigkeit gezweifelt werden kann.

2 Der Vorstand der Niederländischen Vereinigung für Papiergeldsammler (I.B.N.S. Chapter Holland), im Folgenden „Der Vorstand“ genannt, wird in dem Messeausschuss vertreten durch ein oder mehrere Abgeordneter(n).

3 Reservierung: Standinhaber müssen sich wenigstens eine Woche vor Messeanfang bei dem Messeausschuss eintragen.

4 Absage: Eine Absage ohne Kosten ist möglich bis 10 Tagen vor Messeanfang bei dem Messeausschuss. Nach dieser Frist ist der gesamte Betrag für die Standmiete und eventuelle administrative Kosten verschuldet.

5 Standinhaber müssen rechtzeitig bei der Messeveranstaltung anwesend zu sein. Bei Messeanfang soll der Stand fertig und für das Publikum ausgerichtet sein. Der Stand soll bis zum Ende der Veranstaltung vollständig ausgerichtet bleiben.

6 Der Messeausschuss hat das Recht um Stände, die nach einer halben Stunde nach Messeanfang noch nicht genutzt werden, einem anderen Standinhaber zur Verfügung zu stellen.

7 Der Vorstand hat das Recht um jederzeit, nach Vorschlag des Messeausschusses und bei einer Mehrheit der Stimmen innerhalb des Vorstands, den Standinhaber von der Messe zu entfernen und von weiteren Teilnahmen an organisierten Messen auszuschließen, ohne Pflichten hinsichtlich der Zurückzahlung der bezahlten Tisch- oder Standkosten.

8 Die Vereinigung, der Messeausschuss oder der Vorstand tragen keine Verantwortung für den Verlust, Diebstall oder Beschädigung von Eigentümern von Standinhabern und ist in diesem Sinne nicht haftbar.

9 Bei unvorhergesehene Umstände wird der Messeausschuss nach eigenem Urteil entscheiden und handeln. Der Vorstand hat das Recht um jederzeit, bei einer Mehrheit der Stimmen innerhalb des Vorstands, den Standinhaber von weiteren Teilnahmen an organisierten Messen auszuschließen

10 Durch die Anmeldung erklärt der Standinhaber, dass er das Messereglement erhalten hat und mit den Bedingungen ohne Vorbehalt einverstanden ist.

Nur die Messeordnung im niederländische Sprache bindet.