Machtigingsformulier

Uw naam (verplicht, initialen en achternaam)

Uw email (verplicht)

Uw lidmaatschapsnummer

Uw adres (verplicht)

Postcode / woonplaats (verplicht)

Uw bankrekeningnummer (verplicht)

En machtigt tot wederopzegging de IBNS Nederland om in de maand december jaarlijks € 25,- aan verenigingscontributie van zijn / haar rekening af te schrijven.

Akkoord:

Datum (verplicht)

Deze machtiging vervalt automatisch na beëindiging van het IBNS Nederland lidmaatschap en kan tussentijds door de machtigingsgever schriftelijk / per email bij de IBNS worden ingetrokken. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken (te storneren).