Machtigingsformulier

  Uw naam (verplicht, initialen en achternaam)

  Uw email (verplicht)

  Uw lidmaatschapsnummer

  Uw adres (verplicht)

  Postcode / woonplaats (verplicht)

  Uw bankrekeningnummer (verplicht)

  En machtigt tot wederopzegging de IBNS Nederland om in de maand december jaarlijks € 25,- aan verenigingscontributie van zijn / haar rekening af te schrijven.

  Akkoord:

  Datum (verplicht)

  Deze machtiging vervalt automatisch na beëindiging van het IBNS Nederland lidmaatschap en kan tussentijds door de machtigingsgever schriftelijk / per email bij de IBNS worden ingetrokken. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken (te storneren).